DNS Hallinta

Sopimusehdot

1. Sopijaosapuolet

Tämän sopimuksen osapuolet ovat Flex Investing Oy sekä sopimuksen tekevä henkilö, yritys, yhteisö tai muu oikeushenkilö (myöhemmin Asiakas)

2. Sopimuksen kohde

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Flex Investing Oy:n asiakkailleen toimittamiin tuotteisiin, laitteisiin ja palveluihin. Sopimusehtoja noudatetaan
Asiakkaan ja Flex Investing Oy:n välisissä liikesuhteissa ensisijaisesti, jollei pakottavasta lain, asetuksen tai viranomaisen määräyksestä muuta johdu.

3. Sopimuksen syntyminen ja voimassaolo

Sopimus astuu voimaan kun Asiakas tilauslomakkeessa ilmoittaa hyväksyvänsä nämä sopimusehdot ja kun Flex Investing Oy on vahvistanut tilauksen valitsemallaan
tavalla, normaalisti sähköpostilla. Flex Investing Oy:llä on oikeus olla hyväksymättä tilausta harkintansa mukaan. Flex Investing Oy:llä on lisäksi oikeus tarkistaa
Asiakkaan luottotiedot ja harkintansa mukaan vaatia esimerkiksi vakuusmaksun maksamista.

Sopimuskauden pituus on sama kuin asiakkaan valitseman laskutuskauden pituus. Sopimus jatkuu kauden loputtua automaattisesti uudella sopimuskauden pituisella jaksolla,
mikäli sitä ei ole irtisanottu. Jos palvelussa on erikseen sovittu minimisopimuskaudesta, on ensimmäinen sopimuskausi kuitenkin vähintään minimisopimuskauden mittainen
eikä palvelu ole irtisanottavissa minimisopimuskauden aikana.

Sopimuksen irtisanominen tulee aina tehdä kirjallisesti. Sopimus voidaan irtisanoa vain kulloinkin kuluvan sopimuskauden loppuun. Irtisanominen on tehtävä vähintään yksi
kuukausi ennen sopimuskauden päättymistä.

4. Sopimuksen päättyminen

Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus päättymään heti, jos toinen osapuoli olennaisesti rikkoo näitä sopimusehtoja. Lisäksi Flex Investing Oy varaa oikeuden irtisanoa
sopimus päättyväksi välittömästi, mikäli sopimuksen jatkamisella aiheutettaisiin haittaa Flex Investing Oy:lle tai jos palvelun tuottaminen aiheuttaa kohtuuttomia
kustannuksia tai jos Asiakas on jättänyt maksamatta erääntyneen laskun ja viivästys on jatkunut maksukehotuksesta huolimatta yli 14 vuorokautta; Asiakas on asetettu
konkurssiin, selvitystilaan tai liiketoimintakieltoon tai todettu ulosmittauksessa varattomaksi tai muuten maksukyvyttömäksi tai sallii käytettävän palveluja laittomaan
tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan. Kun sopimus irtisanotaan päättyväksi kesken laskutusjakson, saamatta jääneestä palvelusta etukäteen suoritettuja maksuja ei
palauteta. Avaus- ja rekisteröintimaksuja ei palauteta.

5. Sopimuksen siirtäminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta edelleen ilman Flex Investing Oy:n kirjallista lupaa. Flex Investing Oy:llä on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle
osapuolelle ja halutessaan käyttää palvelun tuottamisessa alihankkijoita.

6. Maksut

Asiakas sitoutuu maksamaan rekisteröinti- , avaus- ja palveluiden käyttömaksut kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä.
Asiakkaan tulee noudattaa tilaushetkellä valitsemaansa laskutuskautta, ellei sitä osapuolten keskinäisellä sopimuksella muuteta. Flex Investing Oy laskuttaa Asiakkaalta
koko laskutuskauden etukäteen, laskutuskausi alkaa tilauksen vastaanottamisesta. Palveluiden käyttöön perustuvat maksut voidaan laskuttaa myös jälkikäteen. Laskuissa
käytetään maksuehtona 14 pvä netto, ellei muuta ole sovittu ja elleivät painavat syyt muuta edellytä. Kansainvälisten domainien uusimislaskuissa käytetään normaalisti
maksuehtona 30 pvä netto.

Flex Investing Oy:n myymät tuotteet, palvelut, domain-nimet ja laitteet ovat Flex Investing Oy:n omaisuutta kunnes lasku on kokonaan maksettu.

Flex Investing Oy:llä on oikeus lisätä alle kahdentoista (12) euron laskuihin pienlaskutuslisä viisi (5) euroa.

Mikäli Asiakkaan maksut erääntyvät maksamattomina, Flex Investing Oy varaa oikeuden keskeyttää palvelun tarjoaminen sekä periä korkolain mukaista viivästyskorkoa
maksuviivästyksen ajalta. Asiakas vastaa kaikista viivästyskoroista ja perintämaksuista. Flex Investing Oy perii jokaisesta lähetetystä huomautuslaskusta viiden (5)
euron huomautuskulun. Käytön uudelleen avaamisesta Flex Investing Oy:llä on oikeus periä 25 euron uudelleenavausmaksu, joka tulee suorittaa ennen palvelun uudelleen
avaamista. Flex Investing Oy:llä on lisäksi oikeus harkintansa mukaan takautuvasti mitätöidä asiakkaalle myönnetyt kampanja-alennukset mikäli asiakas toistuvasti
laiminlyö maksuvelvoitteensa.

Kaikki sopimuksen rikkomisesta tai vahinkojen aiheuttamisesta syntyneet kulut peritään asiakkaalta.

7. Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

Asiakkaalla on oikeus käyttää Flex Investing Oy:n tarjoamaa palvelua seuraavien ehtojen mukaisesti:


8. Flex Investing Oy:n oikeudet ja velvollisuudet

Flex Investing Oy tarjoaa Asiakkaalle hänen hyväksytyn tilauksensa mukaiset palvelut sekä luovuttaa Asiakkaalle niihin mahdollisesti liittyvät käyttäjätunnukset ja
salasanat. Jos palvelun toimittaminen on esimerkiksi kolmannesta osapuolesta johtuvista syistä mahdotonta, on Flex Investing Oy:llä oikeus olla toimittamatta palvelua.

Flex Investing Oy:llä on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen ja poistaa laiton tai muuten sopimaton materiaali ilman eri ilmoitusta.

Flex Investing Oy ei vastaa tietoverkon palvelujen, tietojen eikä muunkaan saatavan informaation sisällöstä tai toimivuudesta, eikä näistä aiheutuvista häiriöistä.
Flex Investing Oy ei vastaa tietoverkosta tai muualta tulevasta, asiakkaaseen tai tietojärjestelmään, laitteet ohjelmineen mukaan lukien, kohdistuvasta häirinnästä
tai luvattomasta käytöstä, luvattoman käytön yrityksestä tai johonkin näihin rinnastettavasta seikasta.

Flex Investing Oy:llä on oikeus tietoverkkoon ja siihen kohdistuviin muutoksiin. Mahdollisista Asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista vastaa Asiakas itse.

Flex Investing Oy varaa oikeuden muuttaa tarjoamiensa palveluiden sisältöä, palvelukuvausta, hintaa ja hinnoittelutapaa. Muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle joko
kirjallisesti tai sähköpostilla vähintään kaksi viikkoa ennen muutosten voimaantuloa, mikäli muutokset huonontavat asiakkaan asemaa. Verotuksesta tai lainsäädännöstä
aiheutuvat muutokset tulevat voimaan ilman erillistä ilmoitusta.

9. Palvelun virheet sekä mahdolliset hyvitykset

Palvelussa katsotaan olevan virhe, jos palvelun sisältö olennaisesti poikkeaa palvelukuvauksen määrittelemistä ominaisuuksista ja poikkeama olennaisesti haittaa palvelun
palvelukuvauksen mukaista käyttöä.

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan virheestä heti sen havaittuaan.

Palveluiden toimivuutta sekä määritystenmukaisuutta valvotaan säännöllisesti ja mahdolliset virheet korjataan niin pian kuin mahdollista, kuitenkin noudattaen normaalia
työaikaa tai erikseen sovittua laatutavoitetta. Flex Investing Oy ei vastaa verkkoyhteyksien toimivuudesta siltä osin kuin toimivuus ei ole Flex Investing Oy:n hallittavissa.

Flex Investing Oy:llä on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen tilapäisesti silloin kun se on välttämätöntä asennus-, muutos- tai huoltotöiden kannalta. Näistä
keskeytyksistä pyritään ilmoittamaan hyvissä ajoin etukäteen Asiakkaalle.

Flex Investing Oy varaa oikeuden olla korjaamatta virhettä, joka on aiheutunut asiakkaan omasta toiminnasta, esimerkiksi väärinkäytöksistä tai palvelun virheellisestä
käytöstä. Flex Investing Oy:llä on lisäksi oikeus tälläisissä tilanteissa periä virheen korjauksesta normaalin tuntihinnoittelunsa mukainen korvaus.

Flex Investing Oy vastaa omasta huolimattomuudestaan johtuneista välittömistä vahingoista, rajoittaen vastuun kuitenkin kahden (2) kuukauden kiinteitä Asiakkaalta
perittäviä kuukausimaksuja vastaavaan summaan. Välillisiä, varallisuuteen kohdistuvia, ennalta-arvaamattomia tai yllättäviä vahinkoja Flex Investing Oy ei korvaa.
Flex Investing Oy ei vastaa konsulttivirheistä tai kolmansien osapuolten toimittamien ohjelmistojen toiminnasta.

Virhetilanteessa asiakkaan on reklamoitava kirjallisesti viikon (7 päivää) kuluessa.

Tämä sopimus sääntelee tyhjentävästi Flex Investing Oy:n vahingonkorvausvastuun sekä vastuun sopimusrikkomuksen johdosta.

10. Vapautusperusteet

Sopimusosapuolet eivät vastaa vahingoista, jotka johtuvat sopijapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sopimusosapuolen ei kohtuudella
voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä, kuten esim. sota, kapina, takavarikko yleiseen tarpeeseen, tuonti- tai vientikielto, luonnonmullistus,
yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytys, tulipalo tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen syy. Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin
edellä mainitusta syystä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin paljon kuin tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioonottaen on pidettävä kohtuullisena.
Näistä poikkeavista olosuhteista on viipymättä ilmoitettava toiselle osapuolelle kuin myös silloin kun olosuhde lakkaa.

11.Sopimusehtojen muutokset

Flex Investing Oy pidättää oikeuden näiden sopimusehtojen muutoksiin.

12. Sopimuserimielisyydet

Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Riitaisuudet, joissa ei päästä molempia
osapuolia tyydyttävään neuvotteluratkaisuun, käsitellään yleisessä alioikeudessa.


Versio 1.1 19.05.2011


Yhteystiedot / Contact
support@dnshallinta.fi